Beloningsbeleid

Artikel 3, zes lid, van de statuten luidt als volgt: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.”